Bezpieczeństwo w technologiach wodorowych I Przegląd technologii wodorowych

Rozwój technologii wodorowych niesie za sobą niewątpliwe korzyści w postaci wspomagania rozwoju i wykorzystania nowych, alternatywnych źródeł energii, dążących do zeroemisyjności z jednej strony, a z drugiej dający alternatywę energetyczną. Wodór jako nośnik energii może odegrać kluczową rolę w procesie bilansowania systemu energetycznego oraz dekarbonizacji sektorów gospodarki uzależnionych od paliw kopalnych.Nie można jednak zapominać, że technologie wodorowe, będąc w fazie szybkiego rozwoju, ze względu na parametry wodoru, mogą nieść ze sobą określone ryzyka.Kluczową rolę w adaptowaniu technologii wodorowych do wykorzystania na szeroką skalę stanowi ich akceptacja społeczna. Migracja tych technologii

Więcej

Bezpieczeństwo w technologiach wodorowych II Inżynieria bezpieczeństwa technologii Wodorowych – ogólne zagadnienia inżynieryjne

Można przyjąć, że bezpieczeństwo jest to zapewnienie akceptowalnego poziomu ryzyka w poszczególnych obszarach, zdrowia, życia, strat w  majątku, środowisku naturalnym etc. Tak rozumiane bezpieczeństwo jest to iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia kryzysowego oraz skali strat, które może generować brak uwzględnienia danego czynnika ryzyka. Bezpieczeństwo procesowe jest to ogół zagadnień dotyczących obszaru technologicznego. Natomiast bezpieczeństwo funkcjonalne jest podzbiorem tego zagadnienia i obejmuje aktywność zapobiegania potencjalnym zagrożeniom poprzez odpowiednio zaprojektowane oraz eksploatowane produkty i procesy.

W raporcie przedstawione zostały zasady wodorowej inżynierii bezpieczeństwa w ujęciu ogólnym. Należy jednak dodać, że do całkowitego usystematyzowania wodorowej

Więcej

Bezpieczeństwo w technologiach wodorowych III Inżynieria bezpieczeństwa technologii wodorowych – bezpieczeństwo w obszarze otrzymywania wodoru

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa w obszarze wytwarzania wodoru związanych z metodami, które mogą mieć najbardziej istotne znaczenie w perspektywie do roku 2030.

Wytwarzanie wodoru jest (według danych z 2021 r.) realizowane głównie z wykorzystaniem gazu ziemnego – ok 47% światowej produkcji wodoru,

27% otrzymywane jest z wykorzystaniem węgla oraz 22%, jako produkt uboczny w procesach przetwórstwa ropy naftowej (znaczna część tego wodoru ponownie wykorzystywana w trakcie jej przetwórstwa). W procesie elektrolizy powstaje jedynie 4% światowej produkcji wodoru, przy czym, tylko 1/3 tego wodoru jest otrzymywana z zastosowaniem odnawialnych

Więcej

Bezpieczeństwo w technologiach wodorowych IV – Inżynieria bezpieczeństwa technologii wodorowych – bezpieczeństwo w obszarze magazynowania wodoru

Celem opracowania jest przedstawienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa w obszarze magazynowania wodoru, które wystąpią w związku ze zmianą skali oraz zmianą lokalizacji instalacji magazynujących wodór.

Zbiorniki są opanowane generalnie pod względem bezpieczeństwa technologii wodorowych, natomiast wyzwaniem jest ich szerokie występowanie na terenach, do których dostęp mają osoby trzecie i będą one narażone na potencjalne skutki awarii. Metody składowania wykorzystujące naturalne struktury terenowe (np. kawerny) prawdopodobnie nie będą wdrażane do 2030 roku, natomiast w tym czasookresie będą przedmiotem studiów (np. wykonalności), a obszar ten nie jest dostatecznie uregulowany.

Magazynowanie wodoru jest realizowane na kilka

Więcej

Bezpieczeństwo w technologiach wodorowych V Inżynieria bezpieczeństwa technologii wodorowych – bezpieczeństwo w obszarze transportu i dystrybucji wodoru

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa związanego z tymi metodami, aby możliwe było łatwe wyszukanie nowych zagrożeń.
Transport wodoru można realizować w postaci sprężonej oraz skroplonej. Wiąże się on ściśle z obszarem magazynowania wodoru. Dlatego kwestie związane z bezpieczeństwem transportu wodoru należy rozpatrywać jako rozszerzenie zagadnień związanych z jego magazynowaniem. Ta kwestia dotyczy również stacji tankowania wodorem, mamy tutaj bowiem do czynienia zarówno z magazynowaniem, jak i transportem wodoru. Wszystkie te obszary z racji swojej charakterystyki i funkcji wymagają dobrze przemyślanych procedur bezpieczeństwa, które powinny być określone już na

Więcej

Bezpieczeństwo w technologiach wodorowych VI – Zagadnienia bezpieczeństwa związane z wykorzystaniem wodoru

Celem opracowania jest analiza zagadnień bezpieczeństwa związanych z wykorzystaniem wodoru. Wykorzystanie wodoru można podzielić na przemysłowe oraz detaliczne.

Obecnie głównym źródłem wodoru w Polsce jest przetwarzanie gazu ziemnego, jednakże zgodnie z dokumentem Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r., opublikowanym 2 listopada 2021 r., planowany jest wzrost udziału technologii wodorowych w gospodarce wraz ze zwiększeniem udziału zielonego wodoru w tym procesie do 2 GW wytworzonej mocy, do roku 2030.

Z punktu widzenia polskiej gospodarki obecnie, najbardziej właściwe jest znalezienie uzasadnionej ekonomicznie metody zagospodarowania CO2 w procesie wytwarzania wodoru metodą reformingu

Więcej

Bezpieczeństwo w technologiach wodorowych VII Założenia techniczne i technologiczne oraz przegląd strategii wodorowych

W niniejszym opracowaniu poddane analizie zostaną strategie wodorowe związane z bezpieczeństwem technologii wodorowych, oparte między innymi na wynikach wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami kluczowych gałęzi gospodarki wodorowej w Polsce.

Badanie miało następujące cele:
• poznanie stanowiska ekspertów co do szans, ryzyk, zagrożeń i potrzeb wynikających z zapewnienia bezpiecznego i stabilnego funkcjonowania oraz wdrażania technologii wodorowych w polskiej gospodarce,
• określenie luk i deficytów, a także koniecznych i możliwych działań w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa technologii wodorowych,
• porównanie perspektyw ekspertów wielu dyscyplin i branż gospodarki wodorowej w wymienionych aspektach,
• określenie aktualnego stanu polskiej gospodarki wodorowej

Więcej

Załącznik „Stan i perspektywy rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce: opinie ekspertów” do VII Założenia techniczne i technologiczne oraz przegląd strategii wodorowych

Niniejsze opracowanie przedstawia rezultaty badania eksperckiego dot. aktualnego stanu i perspektyw rozwoju gospodarki wodorowej ze specjalnym uwzględnieniem szeroko pojętego bezpieczeństwa technologii wodorowych oraz procesu ich wdrażania.

 

Raport omawia uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki wodorowej, aktualny stan rozwoju każdego z ogniw łańcucha wartości: wytwarzania, transportu i dystrybucji, magazynowania, użytkowania, a także perspektywy i potencjalne scenariusze rozwoju.

 

 

Każdy z rozdziałów stanowi autonomiczną część, tzn., że można je czytać niezależnie od siebie, w dowolnej kolejności, ponieważ kompleksowo omawiają dany obszar problemowy. Informacje są prezentowane w odmiennym kontekście.

Fragment raportu do pobrania w pdf

Interesuje Cię dostęp do całego

Więcej

Bezpieczeństwo w technologiach wodorowych VIII Zagadnienia podsumowujące temat bezpieczeństwa w obszarze technologii wodorowych

Sporządzono osiem raportów, których celem był przegląd technologii wodorowych, również w obszarze bezpieczeństwa, jako tło do wywiadów z 24 respondentami z obszaru wodorowego.

Źródło wiedzy eksperckiej przy tak niestabilnym otoczeniu legislacyjnym oraz rozproszeniu technologii wydaje się być niezwykle istotne, aby określić trendy w strategiach wodorowych, w tym w obszarze bezpieczeństwa.

Reasumując wypowiedzi respondentów można stwierdzić, że w każdym ze wskazanych w raporcie obszarów kluczową rolę pełni wodorowa inżynieria bezpieczeństwa, która będzie obok akceptacji społecznej oraz wytycznych legislacyjnych podstawą budowania strategii wodorowych dla polskich przedsiębiorstw.

Fragment raportu do pobrania w pdf

Interesuje Cię dostęp do

Więcej