Badania dla biznesu

Badania dla biznesu

Produkty dla biznesu

Produkty dla biznesu

badania dla biznesu

Badania technologii wodorowych

Badania technologii
jądrowych

Badania technologii medycznych

Suwerenność technologiczna

Strategie komunikacyjne

produkty dla biznesu

Integrator Patentowy

Centrum Ekspertyz Technologicznych

Oferta dla biznesu

Planowanie zakupów B+R

konsorcja

Identyfikowanie środków publicznych na rozwój

Znajdywanie partnerów technologicznych do konsorcjów

Umiędzynarodowienie

Montaż i obsługa organizacyjna konsorcjów

Klastering

Organizowanie i obsługa klastrów

Klaster Polskie Technologie Bazaltowe

Planowane klastry

Badania technologii wodorowych

Oferujemy:

 • diagnozę postaw, opinii i wiedzy społeczności lokalnych związanych z transformacją energetyczną i inwestycjami  dotyczącymi technologii wodorowych; 
 • diagnoza dotycząca między innymi instytucjonalnych interesariuszy w wymiarze konfliktów, synergii, ryzyk; 
 • rekomendacje dotyczące między innymi: efektywnej komunikacji społecznej nt. transformacji energetycznej, energetyki jądrowej i   skutecznego prowadzenia dialogu ze społecznością lokalną; 
 • wsparcie w procesie wdrażania transformacji energetycznej: etycznej, inwestycji jądrowych, m.in. przez prowadzenie dialogu ze społecznościami lokalnymi, uzyskanie lub zwiększenie stopnia społecznej akceptacji.

Produkty – ekspertyzy i raporty (z rekomendacjami) z badań:

 • ilościowych np. z CAWI/CAPI/CATI;
 • jakościowych np. IDI, FGI; 
 • komunikacyjnych (analiza mediów tradycyjnych i nowoczesnych); 
 • eksperckich (delfi, IDI, FGI); 
 • ewaluacyjnych (ex-ante, ex-post, on-going) 

Kontakt: 

Link do kontaktu Halina Sitko

halina.sitko@itech.lukasiewicz.gov.pl

Badania technologii jądrowych

Oferujemy:

 • diagnoza postaw, opinii i wiedzy społeczności lokalnych związanych z transformacją energetyczną i inwestycjami dotyczącymi energetyki jądrowej; 
 • diagnoza instytucjonalna dotycząca między innymi instytucjonalnych interesariuszy w wymiarze konfliktów, synergii, ryzyk etc.; 
 • rekomendacje dot. m. in.: efektywnej komunikacji społecznej nt. transformacji energetycznej, energetyki jądrowej i skutecznego prowadzenia dialogu ze społecznością lokalną; 
 • wsparcie w procesie wdrażania transformacji energetycznej, inwestycji jądrowych, m.in. przez prowadzenie dialogu ze społecznościami lokalnymi, uzyskanie lub zwiększenie stopnia społecznej akceptacji.
 •  

Produkty – ekspertyzy i raporty (z rekomendacjami) z badań:

 • ilościowych np. z CAWI/CAPI/CATI; 
 • jakościowych np. IDI, FGI; 
 • komunikacyjnych (analiza mediów tradycyjnych i nowoczesnych); 
 • eksperckich (delfi, IDI, FGI); 
 • ewaluacyjnych (ex-ante, ex-post, on-going)

Kontakt: 

Link do kontaktu Halina Sitko

halina.sitko@itech.lukasiewicz.gov.pl

Badania technologii medycznych

Oferujemy:

 • diagnozę postaw, opinii i wiedzy społeczności lokalnych związanych z transformacją energetyczną i inwestycjami   dotyczącymi technologii wodorowych; 
 • diagnoza dotycząca między innymi instytucjonalnych interesariuszy w wymiarze konfliktów, synergii, ryzyk; 
 • rekomendacje dotyczące między innymi: efektywnej komunikacji społecznej nt. transformacji energetycznej, energetyki jądrowej i  skutecznego prowadzenia dialogu ze społecznością lokalną; 
 • wsparcie w procesie wdrażania transformacji energetycznej: etycznej, inwestycji jądrowych, m.in. przez prowadzenie dialogu ze społecznościami lokalnymi, uzyskanie lub zwiększenie stopnia społecznej akceptacji.

Produkty – ekspertyzy i raporty (z rekomendacjami) z badań:

 • ilościowych np. z CAWI/CAPI/CATI;
 • jakościowych np. IDI, FGI; 
 • komunikacyjnych (analiza mediów tradycyjnych i nowoczesnych); 
 • eksperckich (delfi, IDI, FGI); 
 • ewaluacyjnych (ex-ante, ex-post, on-going) 

Kontakt: 

Link do kontaktu Halina Sitko

halina.sitko@itech.lukasiewicz.gov.pl

Suwerenność technologiczna 
 • Metodyka analizy suwerenności technologicznej,
 • Mapa interesariuszy dla projektów infrastrukturalnych,
 • Partycypacyjne badanie interesariuszy i opinie interesariuszy,
 • Analiza patentowa, wywiady eksperckie, analiza strategiczna, analiza systemowa.
 • Analiza inwestycji w badania i rozwój,
 • Analiza ryzyka legislacyjnego,
 • Analiza strategii i polityk krajowych i międzynarodowych,
 • Analiza otoczenia konkurencyjnego,
 • Przegląd łańcucha wartości dla technologii wodorowych i SMR w SBŁ i Polsce.
 • Bilans potencjału rynku energetycznego w Polsce.
 • Wyznaczenie kluczowych interesariuszy i poszukiwanie partnerów.
 • Poszukiwanie wsparcia finansowego krajowego i międzynarodowego oraz zainteresowania politycznego.

Kontakt:

Link do kontaktu Halina Sitko

halina.sitko@itech.lukasiewicz.gov.pl

Strategie komunikacyjne 

W obecnym czasie wprowadzanie nowych technologii może skutkować dużymi problemami społecznymi, które niejednokrotnie stały się już przeszkodą do wdrożenia inwestycji o doskonałym przygotowaniu od strony technologicznej. 

Z badania interakcji społecznych z nowymi technologiami wynikają wnioski dotyczące m.in. strategii komunikacyjnych. Często także bada się środowisko medialne danej społeczności. Z tego mogą wynikać rekomendacje dotyczące strategii i kanałów komunikacyjnych potrzebnych do przeprowadzenia zmiany społecznej, lub przygotowania scenariuszy reakcji na spodziewane zachowania interesariuszy. Po diagnozie deficytów komunikacyjnych możemy opracować strategie skutecznych działań.

 

Kontakt: 

Link do kontaktu Halina Sitko

halina.sitko@itech.lukasiewicz.gov.pl

Strategie RRI

Zgodnie z polityką Unii Europejskiej, projekty związane z nowymi technologiami i finansowane ze środków unijnych tj. Horyzont Europa, powinny brać pod uwagę szeroko rozumiany wpływ na społeczeństwo oraz brać pod uwagę różne konsekwencje potencjalnego wdrożenia efektów prac B+R. 

Oferujemy udział w konsorcjach naukowych w projektach międzynarodowych poprzez tworzenie komponentów badawczych zgodnych z metodologią Responsible Research and Innovation (RRI) w 6 obszarach: 

 • partycypacja i zaangażowanie społeczne; 
 • równość płci; 
 • wolny dostęp do wyników badań;
 • edukacja naukowa; 
 • zarządzanie; 
 • etyka.

Kontakt: 

Link do kontaktu Halina Sitko

halina.sitko@itech.lukasiewicz.gov.pl

Raporty

Opracowaliśmy specjalistyczne raporty stanowiące zarówno analizę stanu społecznego odbioru nowych technologii, jak i raporty będące analizą i zbiorem rekomendacji dla wybranych gałęzi gospodarki i działalności organizacyjnej państwowych instytucji. 

Przykłady raportów:

 

Kontakt: 

Link do kontaktu Halina Sitko

halina.sitko@itech.lukasiewicz.gov.pl

Integrator Patentowy

Dzięki naszemu autorskiemu programowi o nazwie Integrator Patentowy wykonujemy analizy patentowe przydatne na każdym etapie procesu innowacji. Począwszy od pomysłu wynalazczego po jego komercjalizację. Rezultaty naszych prac ułatwiają planowanie kierunków B+R, podnoszą wartość merytoryczną inicjatyw a w konsekwencji zwiększają atrakcyjność i skuteczność wniosków grantowych. Nasze działania ponadto umożliwiają optymalne zarządzanie własnością intelektualną (IP) i bezpieczną komercjalizację produktów.

Zakres naszych usług:

 • badania stanu techniki, 
 • zdolności i czystości patentowej, 
 • badania stanu prawnego patentu i zakresu ochrony, 
 • stały monitoring baz patentowych, 
 • powiadomienia o nadchodzących terminach konkursów, 
 • zgłoszenia wzorów użytkowych i patentów do urzędu.

Kontakt: 

patenty@itech.lukasiewicz.gov.pl

Oferta dla biznesu

Konsulting biznesowy to oferowana przez nas profesjonalna usługa, która obejmuje konstruowanie holistycznych business cases uwzględniających szeroki zakres czynników ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Działalność naszych konsultantów biznesowych skupia się na analizie i optymalizacji złożonych łańcuchów wartości, aby osiągnąć efektywność operacyjną i przewagę konkurencyjną. 

Nasi konsultanci biznesowi pomagają klientom wykorzystać szanse rynkowe, identyfikując nowe perspektywy rozwoju i opracowując strategie rozwoju. Dodatkowo, nasi konsultanci są zaangażowani w koordynację złożonych projektów komercyjnych, zapewniając efektywność działań i osiąganie celów projektowych. Ponadto, są oni zaangażowani w tworzenie i sprzedaż własności intelektualnej w postaci know-how.

Oferowane usługi/produkty w ramach konsultingu biznesowego:

 • Modelowanie biznesowe
 • Biznesplan
 • Studium wykonalności
 • Wycena własności intelektualnej
 • Przygotowanie wniosków grantowych m.in. badanie stanu techniki oraz analiza rynku i konkurencji na potrzeby tworzenia wniosków 
 • Analiza rynku
 • Analiza makroekonomiczna 
 • Analiza popytu na infrastrukturę badawczą
 • Strategia komercjalizacji, w tym analiza potencjału komercjalizacji
 • Analiza rynku i konkurencji do wniosków grantowych
 • Strategia rozwoju instytutu lub firmy, w tym strategia kierunkowa B+R

Kontakt:

crb@itech.lukasiewicz.gov.pl

Planowanie infrastruktury B+R

Innowacyjne instytucje i przedsiębiorstwa planują wiele działań w zakresie badań i rozwoju. Często wymaga to opracowania strategii takiej działalności, popartej analizą potrzeb, ale także i zorganizowania infrastruktury techniczno-procesowej potrzebnej, aby takie działania uruchomić.

Posiadamy duże doświadczenie w tym obszarze, czego dowodem jest opracowanie licznych audytów technologicznych, a także sporządzone raporty dotyczące tego jakiego rodzaju infrastrukturę badawczą powinny zakupić dane instytucje czy firmy w celu najbardziej optymalnego rozwoju. 

Na podstawie przeprowadzonych prac, klienci mogli zoptymalizować swoje inwestycje w infrastrukturę badawczą, dostosować ją do adekwatnych potrzeb, które określą kierunki inwestycyjne antycypujące nie tylko zapotrzebowanie, ale i przyszły rozwój technologii.

 

Kontakt: 

Link do kontaktu Halina Sitko

halina.sitko@itech.lukasiewicz.gov.pl

Identyfikowanie środków publicznych na rozwój

Wiele działań, zarówno gospodarczych, jak i w ramach uczestnictwa w procesach ubiegania się o środki publiczne zawiera elementy innowacyjności.

W wielu przypadkach obecność zinstytucjonalizowanego partnera technologiczno-innowacyjnego jest kluczowym wymogiem konkursowym.

Pomagamy w trudnym procesie poszukiwania partnera technologicznego. Na podstawie zidentyfikowanych potrzeb technologicznych dobieramy partnerów innowacyjnych i asystujemy w procesie powstawania konsorcjów.

Jako Instytut sieci badawczej oferujemy także wsparcie w procesie i koordynacji działań w ramach wspólnych inicjatyw (partner w konsorcjum).

Nasze kompetencje w tym zakresie to:

 • Znajdowanie partnerów technologicznych,
 • Tworzenie, obsługa i wspieranie konsorcjów,
 • Umiędzynarodowienie procesu poszukiwania partnerów technologicznych

Kontakt:

Jerzy Karwelis

jerzy.karwelis@itech.lukasiewicz.gov.pl

Znajdywanie partnerów technologicznych

Jesteśmy częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz. W jej skład wchodzi 25 instytutów naukowo-badawczych obejmujących takie obszary jak: zdrowie, transformacja cyfrowa, inteligentna, czysta mobilność oraz zielona i niskoemisyjna energia. Sieć Badawcza Łukasiewicza to ludzie i innowacyjne urządzenia/rozwiązania. W ramach sieci pracuje ponad 4500 naukowców, posiadają ponad 4000 urządzeń do przeprowadzania badań, w tym wiele kluczowych i wyjątkowych w skali kraju.

Takie zasoby są synergizowane przez nas. Na podstawie naszego doświadczenia i rozbudowanej wiedzy o Łukasiewiczau dobieramy odpowiedni instytut, angażujemy ekspertów, a także konkretne technologie w celu wykonania zadań wynikających z roli konsorcjanta.

Jesteśmy gotowi sprostać Państwa oczekiwaniom. Dołączysz do nas?!

 

Kontakt:

Jerzy Karwelis

jerzy.karwelis@itech.lukasiewicz.gov.pl

Montaż i obsługa organizacyjna konsorcjów

Jesteśmy częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz. W jej skład wchodzi 25 instytutów naukowo-badawczych obejmujących takie obszary jak: zdrowie, transfo

Jesteśmy otwarci na współpracę i tworzenie nowych inicjatyw.

Jako członek konsorcjum zapewniamy:

 • Znalezienie optymalnych źródeł finansowania ze środków publicznych
 • Inicjowanie konsorcjów ze względu na pojawiające się strumienie środków publicznych, dobieranie do nich odpowiednich konsorcjantów tak, aby zoptymalizować szanse na pozyskanie tych środków
 • Dobieranie partnerów technologicznych potrzebnych w konsorcjum
 • Wspieramy pisanie wniosków zwiększając szanse na ich pozyskanie
 • Monitowanie bazy danych potencjalnych partnerów kojarząc interesariuszy według ich priorytetów i rodzajów działalności

Kontakt:

Jerzy Karwelis

jerzy.karwelis@itech.lukasiewicz.gov.pl

Umiędzynarodowienie

Polska jest włączona w wiele działań związanych z innowacyjnością, które wymagają współpracy międzynarodowej. Dla polskich przedsiębiorców, mimo interesującego zakresu takich programów i własnych kompetencji w tym względzie proces znajdowania zagranicznych partnerów o uzupełniających kompetencjach jest bardzo trudny.

Zapewniamy znajdowanie takich partnerstw, asystę przy ich powstawaniu, napisaniu wniosku oraz pracach operacyjnych. Zarówno poprzez działania na szczeblu centralnym, jak i lokalnym.

 

Kontakt:

Link do kontaktu Halina Sitko

halina.sitko@itech.lukasiewicz.gov.pl

Organizowanie i obsługa klastrów

Klastry oferują korzystny ekosystem, który zachęca do konkurencji i współpracy pomiędzy firmami o różnym pochodzeniu przemysłowym, wiedzy technologicznej i biznesowej. Pracujemy wytrwale i z zaangażowaniem na sukces członków klastrów. Po prostu staramy się bardziej.

Dostarczamy usługi profesjonalne, na rzecz podmiotów działających w obszarze klastra, przy wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy, których celem jest rozwiązanie problemu postawionego przez usługobiorcę – podmiot klastra. Świadczenie usług profesjonalnych wymaga przede wszystkim specjalistycznej wiedzy oraz wysokich kwalifikacji popartych zdobytym i udokumentowanym wykształceniem oraz doświadczeniem.

 

Kontakt: 

Link do kontaktu 

dr Artur Kwaśniewski

crb@itech.lukasiewicz.gov.pl 

Planowane klastry

Rozpoczęliśmy proces współtworzenia klastra Rośliny Włókniste (Koordynator INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH).

We wrześniu 2024 r. rozpoczynamy prace w ramach Klastra dla sektora rolniczego Zielone AgroInnowacje – do którego Państwa serdecznie zapraszamy!

Rozpoczęliśmy proces przygotowania klastra pod roboczą nazwą Zdrowe Innowacje.

 

Kontakt: 

Link do kontaktu 

dr Artur Kwaśniewski

crb@itech.lukasiewicz.gov.pl