Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego dostępnego pod adresem itech.lukasiewicz.gov.pl (dalej „Serwis”).
1. Serwis prowadzony jest przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii z siedzibą w Warszawie (00-879), ul. Żelazna 87, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000098349 (dalej „ITECH”).
2. Z Serwisu może korzystać każda osoba fizyczna (dalej „Użytkownik”).
3. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. Dostęp do Serwisu jest bezpłatny, a jedyne koszty jakie ponosi Użytkownik w związku z korzystaniem z Serwisu to koszty połączenia internetowego z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, których wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Użytkownik korzysta.
4. Tekst Regulaminu dostępny jest w Serwisie. Użytkownicy mają dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz mogą go pobierać, utrwalić oraz sporządzać jego wydruk.
5. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz przestrzeganie określonych w nim zasad. Użytkownik korzystając z Serwisu oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
6. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania przez Użytkownika dostępu do następujących narzędzi i spełnienia łącznie następujących warunków technicznych:
a. posiadanie urządzenia z minimalną rozdzielczością ekranu o szerokości 360px zapewniającego dostęp do sieci Internet o przepustowości łącza co najmniej 1Mb/s
b. korzystanie z jednej z poniższych przeglądarek stron www:
i. Mozilla Firefox w wersji 72 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies lub;
ii. Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies lub
iii. Google Chrome w wersji 77 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies lub;
iv. Opera w wersji 67 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies lub;
v. Safari w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies,
c. korzystanie z jednego z poniższych systemów operacyjnych na urządzeniach mobilnych, jeżeli użytkownik korzysta z serwisu za pomocą urządzenia mobilnego: iOS, Android.
7. W ramach Serwisu ITECH świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344) (dalej „Usługi”) polegające na :
a. udostępnianiu i wyświetlaniu na indywidualne żądania Użytkownika treści oraz materiałów zamieszczonych w Serwisie;
b. udostępnieniu formularza kontaktowego umożliwiającego komunikację z ITECH;
c. udostępnieniu formularza umożliwiającego udział w prowadzonej rekrutacji jak również w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez ITECH;
d. umożliwienie zapisów na wydarzenia organizowane przez ITECH.
8. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Usług.
9. Umowa o świadczenie Usługi wygasa z chwilą zakończenia korzystania przez Użytkownika z Usług.
10. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
11. Treści i materiały umieszczone w Serwisie stanowią własność Łukasiewicz – ITECH lub innych osób i są chronione właściwymi przepisami prawa. Użytkownicy mają prawo przeglądać Serwis oraz drukować lub zapisywać pliki z treściami i materiałami zamieszczonymi w Serwisie na zasadzie nieodpłatnej i niewyłącznej licencji pod warunkiem wskazania właściciela praw.
12. Nazwy handlowe lub inne oznaczenia indywidualizujące, w tym graficzne umieszczone w Serwisie stanowiące chronione znaki towarowe podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 286), a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.
13. ITECH może za pośrednictwem Serwisu zbierać dane osobowe Użytkowników. Więcej informacji na temat polityki prywatności i procedur ochrony danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.
14. ITECH zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu powiadomi Użytkowników w terminie 7 dni przed wejściem w życie tych zmian poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie. W przypadku zmiany Regulaminu dalsze korzystanie z Serwisu jest oświadczeniem woli Użytkownika oznaczającym zaakceptowanie zmian do Regulaminu.