1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego dostępnego pod adresem itech.lukasiewicz.gov.pl (dalej „Serwis”).
 2. Serwis prowadzony jest przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii z siedzibą w Warszawie (00-879), ul. Żelazna 87, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000098349 (dalej „ITECH”).
 3. Z Serwisu może korzystać każda osoba fizyczna (dalej „Użytkownik”).
 4. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. Dostęp do Serwisu jest bezpłatny, a jedyne koszty jakie ponosi Użytkownik w związku z korzystaniem z Serwisu to koszty połączenia internetowego z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, których wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Użytkownik korzysta.
 5. Tekst Regulaminu dostępny jest w Serwisie. Użytkownicy mają dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz mogą go pobierać, utrwalić oraz sporządzać jego wydruk.
 6. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz przestrzeganie określonych w nim zasad. Użytkownik korzystając z Serwisu oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 7. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania przez Użytkownika dostępu do następujących narzędzi i spełnienia łącznie następujących warunków technicznych:
 8. a) posiadanie urządzenia z minimalną rozdzielczością ekranu o szerokości 360px zapewniającego dostęp do sieci Internet o przepustowości łącza co najmniej 1Mb/s
 9. b) korzystanie z jednej z poniższych przeglądarek stron www:
 • Mozilla Firefox w wersji 72 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies lub;
 • Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies lub
 • Google Chrome w wersji 77 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies lub;
 • Opera w wersji 67 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies lub;
 • Safari w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies,
 1. c) korzystanie z jednego z poniższych systemów operacyjnych na urządzeniach mobilnych, jeżeli użytkownik korzysta z serwisu za pomocą urządzenia mobilnego: iOS, Android.
 2. W ramach Serwisu ORGMASZ świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344) (dalej „Usługi”) polegające na :
 3. a) udostępnianiu i wyświetlaniu na indywidualne żądania Użytkownika treści oraz materiałów zamieszczonych w Serwisie;
 4. b) udostępnieniu formularza kontaktowego umożliwiającego komunikację z ITECH;
 5. c) udostępnieniu formularza umożliwiającego udział w prowadzonej rekrutacji jak również w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez ITECH;
 6. d) umożliwienie zapisów na wydarzenia organizowane przez ITECH.
 7. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Usług.
 8. Umowa o świadczenie Usługi wygasa z chwilą zakończenia korzystania przez Użytkownika z Usług.
 9. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
 10. Treści i materiały umieszczone w Serwisie stanowią własność Łukasiewicz – ITECH lub innych osób i są chronione właściwymi przepisami prawa. Użytkownicy mają prawo przeglądać Serwis oraz drukować lub zapisywać pliki z treściami i materiałami zamieszczonymi w Serwisie na zasadzie nieodpłatnej i niewyłącznej licencji pod warunkiem wskazania właściciela praw.
 11. Nazwy handlowe lub inne oznaczenia indywidualizujące, w tym graficzne umieszczone w Serwisie stanowiące chronione znaki towarowe podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 286), a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.
 12. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu można zgłaszać poprzez przesłanie e-maila na adres: instytut@itech.lukasiewicz.gov.pl. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji lub adres e-mail Użytkownika, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O decyzji w przedmiocie reklamacji ITECH poinformuje składającego reklamację Użytkownika w taki sam sposób, w jaki wysłał on reklamację.
 13. ITECH może za pośrednictwem Serwisu zbierać dane osobowe Użytkowników. Więcej informacji na temat polityki prywatności i procedur ochrony danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.
 14. ITECH zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu powiadomi Użytkowników w terminie 7 dni przed wejściem w życie tych zmian poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie. W przypadku zmiany Regulaminu dalsze korzystanie z Serwisu jest oświadczeniem woli Użytkownika oznaczającym zaakceptowanie zmian do Regulaminu.