Transformacja energetyczna

Tworzymy interdyscyplinarną analizę nowych technologii energetycznych i zrównoważonej gospodarki. Oferujemy pomoc we wdrażaniu nowych technologii, dopasowując je do potrzeb użytkowników oraz włączając różnorodnych interesariuszy, w tym publicznych i międzynarodowych partnerów strategicznych. Pozwala to na skuteczniejsze wdrażanie innowacji w sektorze energetycznym.

Nasze badania obejmują:

  • identyfikację kluczowych technologii dla polskiej gospodarki,
  • analizę społecznie odpowiedzialnego rozwoju technologii energetycznych,
  • wsparcie inwestycji w transformację energetyczną.

Bezpieczny wodór

Identyfikujemy potrzeby z zakresu bezpieczeństwa technologii wodorowych od strony technologicznej, społecznej i komunikacyjnej poprzez przeprowadzenie badań w tych obszarach i przygotowanie „Strategii bezpieczeństwa technologii wodorowych w Polsce na lata 2023-2030”. Badamy społeczną i ekonomiczną dynamikę tych zmian, koncentrując się na lokalnych i regionalnych implikacjach, a także na roli dolin wodorowych jako nowych centrów innowacji energetycznych.

Popularyzujemy wiedzę nt. technologii wodorowych.

 

Doliny wodorowe i SMRy

Diagnozujemy uwarunkowania rozwoju dolin wodorowych oraz technologii modułowych reaktorów atomowych (SMR) w celu wsparcia tworzenia łańcuchów wartości poprzez przeprowadzenie badań i analiz społeczno-ekonomicznych.

 

ESG dla MŚP

Wspieramy polskie małe i średnie przedsiębiorstwa w zielonej transformacji i rozpowszechnianiami wiedzę o ekologicznych innowacjach, szczególnie istotnych w dobie światowych trendów.

Bezpieczny wodór(PL)

Bezpieczny wodór(PL)

popH2society(PL)

popH2society(PL)