Strategia bezpieczeństwa technologii wodorowych w Polsce na lata 2023-2030

W czasach, kiedy troska o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój
stanowią fundament przyszłości naszej planety, technologie wodorowe
wyrastają na kluczowy filar przemiany energetycznej. Wodór wskazywany
jest jako kluczowy element transformacji energetyczno-klimatycznej [Re-
zolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie euro-
pejskiej strategii w zakresie wodoru], która jest głównym mechanizmem
służącym osiągnięciu celów Porozumienia Paryskiego i Europejskiego Zie-
lonego Ładu, takich jak: obniżanie ogólnego poziomu emisji (tzw. zeroemi-
syjność) oraz redukcja poziomu emisji gazów cieplarnianych.


Projekt „Strategia Bezpieczeństwa Technologii Wodorowych w Polsce na
lata 2022-2030″ jest odpowiedzią wynikającą z zaangażowania w rozwój
i implementację technologii nisko- i zeroemisyjnego wodoru w polskim
systemie energetycznym.
Wdrażanie technologii wodorowych to ambitna inicjatywa, która nie
tylko wynika z wyzwań klimatycznych, ale również jest szansą na umoc-
nienie Polski jako lidera innowacji technologicznej. Głównym efektem
realizacji projektu jest ten dokument składający się z dwóch komple-
mentarnych programów działania: bezpieczeństwa technologii wodoro-
wych w obszarze B+R (aspekty techniczne) oraz działań komunikacyjno-
-społecznych dotyczących rozwoju technologii wodorowych w Polsce.
Stworzona strategia stanowi punkt wyjścia dla ukierunkowanych prac
badawczo-rozwojowych, analiz bezpieczeństwa technologii wodorowych
oraz działań społeczno-komunikacyjnych, podejmowanych wspólnie
przez przedsiębiorstwa i instytucje publiczne na rzecz zapewnienia odpo-
wiedniego poziomu bezpieczeństwa technologii wodorowych.


Strategia Bezpieczeństwa Technologii Wodorowych w Polsce na lata 2023-2030

 

KATARZYNA IWIŃSKA