Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

W poniedziałek 9 stycznia 2023 w siedzibie Łukasiewicz – ORGMASZ  podpisane zostało Porozumienie w sprawie współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Porozumienie podpisali dyrektor CDR Ireneusz Drozdowski i Edyta Masłowska-Parafian zastępca dyrektora instytutu Łukasiewicz – ORGMASZ.

Strony określają następujące obszary i kierunki współpracy:

wspólne upowszechnianie innowacji i wyników prac B+R+I realizowanych w sektorze rolno-spożywczym oraz na obszarach wiejskich; 
organizacja i prowadzenie spotkań informacyjnych oraz szkoleń z dziedziny dostępnych programów, funduszy oraz konkursów na badania i prace rozwojowe; 
sieciowanie potencjalnych partnerów do utworzenia Grup Operacyjnych EPI na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach

Więcej

Centrum Rozwoju Biznesu

Centrum Rozwoju Biznesu w Łukasiewicz – ORGMASZ ma już na swoim koncie kilka sukcesów biznesowych. Poniżej opisujemy te najciekawsze.

Wycena praw własności intelektualnej technologii modemu komunikacyjnego

Partner biznesowy, który współpracował z Łukasiewicz – ITR, poszukiwał rozwiązania, które po niewielkiej modyfikacji i rebrandingu technologii spełni jego potrzeby. Firma zadeklarowała chęć zakupu technologii lub gotowych urządzeń, które zostałyby wykonane w instytucie.

W celu negocjacji oraz sfinalizowaniu kontraktu z klientem niezbędne było wycenienie własności intelektualnej modemu komunikacyjnego. Łukasiewicz – ITR nie planował ekspansji na rynek z tym produktem, dlatego zwrócił się do Centrum Rozwoju Biznesu o

Więcej

Eksperci w projekcie

Dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn

Dyrektor Instytutu Energetyki oraz Dyrektor Centrum Technologii Wodorowych (CTH2) Instytutu Energetyki.
Specjalizuje się w modelowaniu i optymalizacji instalacji z elektrolizerami i ogniwami paliwowymi oraz projektowaniu systemów power-to-X. Kierownik i wykonawca prac w ponad 60 projektach z obszaru technologii wodorowych finansowanych przez KE, NCBR, NCN, MNiSW/MEiN, NFOŚiGW, Europejską Agencję Kosmiczną, DoE i DoS USA oraz bezpośrednio przez przemysł. Autor i współautor kilkudziesięciu ekspertyz, ponad 250 publikacji i wystąpień konferencyjnych, 7 patentów i zgłoszeń patentowych, w większości skomercjalizowanych wynalazków. Dwukrotny stypendysta Komisji Fulbrighta i NAWA. Laureat

Więcej

Podsumowanie ewaluacji

Sukces czy porażka? Społeczna ewaluacja Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 – raport z badań 

 

Zarówno pacjenci, jak i osoby zaangażowane w realizację programu szczepień przeciwko COVID-19, pozytywnie oceniają organizację całego procesu. Najmocniejszą stroną programu było skuteczne wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych, głównie związanych z procesem rejestracji i logistyką. Najsłabszym elementem programu był brak decyzji o wprowadzeniu certyfikatów covidowych, które mogłyby podnieść poziom zaszczepienia. Negatywną rolę w realizacji programu odegrał sceptycyzm szczepionkowy. 

Podsumowanie

 

Raport jest wynikiem badań prowadzonych w ramach projektu „Ewaluacja programu szczepień przeciwko COVID-19. Perspektywa oceny technologii” realizowanego w Łukasiewicz – Instytut Organizacji i

Więcej
Grupa ludzi stoi pozując na schodachw budynku

Klaster „Polskie Technologie Bazaltowe”

Instytuty Łukasiewicza tworzą Klaster Polskich Technologii Bazaltowych

 

Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii (do 31.12.2023 ORGMASZ) i Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych  założyły Klaster Polskie Technologie Bazaltowe. Do współpracy w ramach Klastra dołączyło dotychczas 28 podmiotów. Uroczyste podpisanie listu intencyjnego nastąpiło 3 listopada br. w siedzibie Centrum Łukasiewicz w Warszawie. Utworzony Klaster będzie służył transferowi wiedzy w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań w sektorze technologii bazaltowych oraz kompozytów z ich zastosowaniem. 

 

Misją klastra jest zapewnienie wzajemnego wsparcia przedsiębiorcom, jednostkom sfery badawczo-rozwojowej i instytucjom otoczenia biznesu działającym w sektorze bazaltu

Więcej

Rolnictwo 4.0 – analiza obszaru

System rolnictwa precyzyjnego, które traktuje się jako symbol trzeciej ery technologicznej w rolnictwie (Rolnictwo 3.0) staje się coraz bardziej popularny w produkcji rolnej, także w Polsce. System ten rozwija się w kierunku jeszcze bardziej zaawansowanych technologii kształtując nową koncepcję określaną mianem Rolnictwa 4.0.

 

Wyróżnikiem nowej koncepcji jest wprowadzenie WYMIANY INFORMACJI, jako podstawowego elementu organizacji produkcji rolnej. Informacja w cyfrowej formie pojawia się na wszystkich etapach produkcji rolnej, we wszystkich typach gospodarstw. Jego podstawową zaletą jest możliwość szybkiej reakcji na zmiany warunków zewnętrznych. Analizie podlegają dane z wielu gospodarstw, ale również dane

Więcej

Gospodarka oparta na wodorze – sprawozdanie

W artykule przedstawiono tematykę tzw. „kolorów” wodoru w odniesieniu do ich wpływu na środowisko naturalne. Opierając się na tym aspekcie przedstawiono wybrane technologie wytwarzania wodoru. Opisano zagadnienie związane z wyborem metody produkcji „zielonego” wodoru: elektroliza wody vs jej fotoliza, w wyniku czego ustalono, że elektroliza będzie dominowała w technologia technologiach stosujących odnawialne źródła energii (OZE), które nie korzystają bezpośrednio z energii słonecznej, to jest wykorzystujące energię wiatru i wody. Tymczasem w przypadku bezpośredniego wykorzystania energii słonecznej, czyli w układnie paneli fotowoltaicznych (PV) i elektrolizerów, bardzo obiecującym alternatywnym sposobem w niedalekiej

Więcej

Bliźniacza transformacja

Bliźniacza transformacja to konglomerat dwóch współcześnie kluczowych transformacji – cyfrowej i zielonej, obecnych we wszystkich obszarach gospodarki i społeczeństwa.  Zachodzą w ramach niej dwa główne zjawiska: równoważenie – uzielenianie cyfryzacji oraz wspieranie równoważenia za pomocą cyfryzacji.

Ma ona kluczowe znaczenie szczególnie w tych sektorach gospodarki, w których wzrost powinien odbywać się przy uwzględnieniu idei zrównoważonego rozwoju (m.in. sektor energii, transportu, rolnictwa, motoryzacji, budownictwa). Wynika to z konieczności ograniczania negatywnego oddziaływania gospodarki

i społeczeństwa na środowisko oraz ograniczania ryzyk i negatywnych konsekwencji związanych z intensywnym rozwojem technologicznym.

 

Tematem bliźniaczej transformacji w Łukasiewiczu zajmuje

Więcej

Racja stanu Polski

Artykuł autorstwa dr. Piotra Lewandowskiego, który ukazał się w:

De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 

i ma za zadanie rozpocząć dyskusję nad problemem polskiej racji stanu w cyberprzestrzeni.

 

Dlatego założeniem pracy jest odniesienie się do dokumentów strategicznych i wypracowanie na ich podstawie warunków brzegowych dla weryfikacji pojęcia racji stanu w cyberprzestrzeni.

 

Praca dostarcza dwa elementy naukowe.

Pierwszym z nich jest pro-pozycja pomiaru na wysokim szczeblu ogólności racji stanu w cyberprzestrzeni przy użyciu narzędzi wywodzących się z realizmu i konstruktywizmu.

Drugi to weryfikacja możliwości aplikacji owego narzędzia w stosunku do dokumentów o znaczeniu strategicznym oraz

Więcej

Seria: SDGs w Łukasiewiczu – Raport

Oddaję w Państwa ręce publikację, podsumowującą działania podjęte w ramach projektu „SDGs w Łukasiewiczu”. Pracując w tak wyjątkowej organizacji jak Sieć Badawcza Łukasiewicz, postawiłam przed sobą zadanie, polegające na choćby zdawkowym określeniu, w jaki sposób Łukasiewicz wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.Zdawkowość w przypadku Łukasiewicza nie istnieje – potwierdza to niniejsza publikacja.Wyjaśnijmy na wszelki wypadek, czym jest Łukasiewicz i czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju. Łukasiewicz to polska sieć badawcza,skupiająca 26 instytutów badawczych – jest publiczną sieciową instytucją badawczo-rozwojową (B+R). Działa od 2019 roku, skupia ponad 4500 pracowników naukowo-badawczych. Cele Zrównoważonego Rozwoju

Więcej