Opis konferencji Ethics by design ’24

Konferencja Ethics by Design: Shaping a Secure Future with Ethically-Driven Technological Innovations

 – 24.10.2024 on-line

Łukasiewicz  – ITECH, Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Kluczowym elementem naszej konferencji jest koncepcja „Ethics by Design” – podejście, które zakłada wbudowanie wartości etycznych i zasad odpowiedzialności społecznej już na wczesnym etapie projektowania technologii. Wdrożenie etycznych wartości w rozwój innowacji zapewnia, że technologie nie tylko przynoszą korzyści, ale również minimalizują ryzyko negatywnych skutków dla jednostek, społeczeństw i środowiska.

W kontekście bezpieczeństwa technologicznego konieczne staje się opracowywanie strategii i rozwiązań, które m. in. chronią naszą prywatność, zapewniają integralność danych oraz minimalizują ryzyko cyberataków. Konferencja Ethics by Design; Shaping Secure Innovations stanowi platformę do dzielenia się najlepszymi praktykami i strategiami mającymi na celu zapewnienie bezpieczeństwa w rozwoju innowacji i technologii społecznie odpowiedzialnych.

W tej edycji szczególnie istotnym aspektem pragniemy uczynić wartości odnoszące się bezpośrednio do bezpieczeństwa, społecznej odpowiedzialności nauki oraz podejścia RRI. Wdrażając RRI, dążymy do tego, aby postęp technologiczny i badania naukowe respektowały prawa człowieka, odzwierciedlały wartości społeczne, kulturowe i sprzyjały zrównoważonemu rozwojowi.

Współczesne trendy rewolucjonizują sposoby funkcjonowania jednostki w społeczeństwie i świecie. W miarę jak korzystamy ze złożonego systemu technologii ważne jest abyśmy nie zapominali o ich etycznych implikacjach oraz o sposobach minimalizowania ewentualnych negatywnych skutków.

W kontekście obecnych realiów, takich jak sytuacja na Ukrainie, nasze dyskusje o etyce i bezpieczeństwie technologicznym nabierają szczególnego znaczenia. Globalne wyzwania wymagają holistycznego podejścia, które uwzględnia zarówno postęp technologiczny, jak i jego konsekwencje.

Problemem przewodnim konferencji chcemy uczynić pytanie jak etycznie kształtować przyszłość bezpiecznych i zrównoważonych innowacji technologicznych.

Proponowane obszary tematyczne:

SUWERENNOŚĆ TECHNOLOGICZNA

· Bezpieczeństwo technologiczne: implementacja rozwiązań w poszczególnych obszarach technologicznych na rzecz społecznie odpowiedzialnego rozwoju nauki oraz biznesu.

· Dążenie do strategicznej autonomii UE: szanse i zagrożenia związane z rywalizacją technologiczna, problemy z zakłóceniem łańcucha dostaw, wyzwania związane z procesami i trendami geopolitycznymi, ekonomicznymi i społecznymi.

· Bezpieczeństwo technologiczne: rola i miejsce etyki w obszarach bezpieczeństwa technologicznego, synergia technologii i nauki na rzecz bezpieczeństwa, etyczny kontekst rozwoju technologii obronnych.

ZDROWIE

· Etyczne aspekty telemedycyny: prywatność pacjentów, gromadzenie i przechowywanie danych medycznych, dostępność do zdalnej opieki zdrowotnej wśród różnych grup społecznych

· Etyka sztucznej inteligencji w medycynie: wykorzystywanie SI w diagnostyce i leczeniu, odpowiedzialność za podjęte decyzje, ryzyko uprzedzeń i dyskryminacji w algorytmach SI

· RRI w technologiach medycznych: uwzględnienie etyki w projektowaniu technologii medycznych, partycypacja społeczna, perspektywa pacjentów i społeczności lokalnych w projektach badawczych i w innowacjach medycznych

SZTUCZNA INTELIGENCJA

· Narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji: ryzyko potencjalnych nadużyć i dezinformacji, bezpieczeństwo cyfrowe i ochrona danych, transparentność w zakresie wykorzystywania narzędzi, algorithmic bias, regulacje i standardy dla konkretnych branż (np. nauka, sztuka, media)

· Metaverse: wyzwania związane z bezpieczeństwem cybernetycznym, odpowiedzialność Big Techów za usługi dostarczane w wirtualnych środowiskach, ochrona prywatności, konsekwencje psychiczne związane ze zwiększającym się udziałem środowisk wirtualnych w codziennym życiu

· Odpowiedzialne projektowanie systemów HCI (Human-Computer Interaction): projektowanie bezpiecznych, zrównoważonych i społecznie akceptowalnych systemów; decyzyjność algorytmów AI – problem odpowiedzialności za podejmowane przez nie decyzje; implementacja zasad etycznych w procesach projektowych uwzględniających AI

ENERGETYKA

· Zrównoważona sieć elektroenergetyczna: nowe, nisko- i bezemisyjne technologie, inteligentne systemy zarządzania siecią energetyczną, decentralizacja sieci energetycznej, społeczności energetyczne, przeciwdziałanie zmianom klimatu, budowanie resilience,

· Bezpieczeństwo energetyczne: zarządzanie dostępem do energii w sposób zapewniający bezpieczeństwo w skali państwa oraz przeciwdziałający

indywidualnemu ubóstwu energetycznemu, niezależność od zewnętrznych dostawców energii, stabilność dostaw i cen,

· Akceptacja społeczna innowacji energetycznych: zrównoważone i odpowiedzialne innowacje, partycypacja publiczna, badanie opinii publicznej, etyczny proces budowy elektrowni, transformacja energetyczna dbająca o społeczność lokalną.

 

Konferencja „Ethics by Design” stanowi forum dyskusji nad implementacją etycznych zasad na rzecz bezpiecznych oraz społecznie odpowiedzialnych innowacjach. W tej edycji szczególny nacisk położony jest na wartości związane z bezpieczeństwem technologicznym w szczególności w odniesieniu do polityki i idei suwerenności technologicznej w technologiach zdrowotnych, AI oraz transformacji energetycznej