Główny Specjalista – Prawnik in-house

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA – PRAWNIK IN-HOUSE

został zakończony bez wyboru kandydata/kandydatki.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii ogłasza konkurs na stanowisko: 

GŁÓWNY SPECJALISTA – PRAWNIK IN-HOUSE

 

 

Nr referencyjny 3/3/2024/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

 

Poszukujemy osoby samodzielnej do bieżącego wsparcia prawnego Instytutu, szczególnie w zakresie związanym z zamówieniami publicznymi i procedowaniem projektów dofinansowanych.

 

 

Kluczowe zadania realizowane na stanowisku pracy:

 • sporządzanie, weryfikacja i konsultowanie projektów umów oraz innych dokumentów;
 • odpowiedzialność za spójność procedur, regulaminów, zarządzeń i innych wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w Instytucie, współpraca z Liderami obszarów w ww. zakresie;
 • koordynowanie zamówień publicznych w Instytucie, w tym w szczególności:
  • organizowanie i prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa postępowań o udzielanie zamówień publicznych we wszystkich trybach wskazanych w ustawie - Prawo zamówień publicznych zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem,
  • organizowanie i prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznym regulaminem zamówień do 130 000 zł netto zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem,
  • prowadzenie pełnej obsługi procesu przetargowego, w tym m.in.: weryfikacja dokumentacji przetargowej pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu przetargowym, przygotowywanie we współpracy z Zespołami i Działami Instytutu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przygotowywanie projektów umów w sprawach zamówień publicznych, udział w komisjach przetargowych, prowadzenie i nadzorowanie obiegu dokumentacji przetargowej publikacji ogłoszeń,
  • dokonywanie weryfikacji dokumentów złożonych przez zespoły wnioskujące o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod kątem formalnym,
  • współpraca i wsparcie pracowników Instytutu w ww. zakresie,
  • sporządzanie raportów, zestawień, sprawozdań i prowadzenie rejestrów,
  • prowadzenie korespondencji z wykonawcami zewnętrznymi, a także z organami publicznymi w zakresie prowadzonych postępowań o udzielanie zamówień publicznych,
  • nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentacji przetargowej;
 • współpraca z kooperującą kancelarią prawną;
 • współpraca z organami ds. RODO.

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie – prawo, administracja,
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie zadań wskazanych na oferowanym stanowisku, w tym w instytucjach publicznych,
 • samodzielność,
 • komunikatywność,
 • zdolność do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i pisemne porozumiewanie się w języku angielskim.

 

Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej,
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników,
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych,
 • możliwość pracy hybrydowej,
 • stabilne zatrudnienie,
 • niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji sporządzone w języku polskim,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności wymagane na oferowanym stanowisku,
 • mile widziane listy polecające i referencje.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 7 kwietnia 2024 r. poprzez formularz rekrutacyjny znajdujący się w przycisku

Aplikuj

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii. Dodatkowe informacje można uzyskać na itech.lukasiewicz.gov.pl lub rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.