Starszy specjalista ds. zarządzania projektami i procesami

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

STARSZY SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI I PROCESAMI

został zakończony bez wyboru kandydata/kandydatki.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko: 

STARSZY SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI I PROCESAMI

 

Nr referencyjny PW/1/12/2022/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełen etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 • tworzenie/ aktualizacja niezbędnych wzorów dokumentów projektowych np. fiszki projektu, karty projektu itd.;
 • tworzenie i aktualizacja procesów projektowych wraz z niezbędnymi dokumentami (zarządzenia, regulaminy, instrukcje, wzory dokumentów, schematy procesów) oraz ich konsultowanie i koordynacja przestrzegania ich stosowania w organizacji;
 • współpraca z innymi Działami Instytutu w zakresie realizacji projektów i wdrażania procesów w organizacji, w tym także audyty toczących się projektów;
 • udział w procesie przygotowywania sprawozdań z działalności Instytutu, w tym przygotowywanie wkładu z własnych projektów Działu do sprawozdań;
 • planowanie projektów Działu i ich realizacja;
 • bieżąca współpraca z kierownikami projektów, w tym organizowanie cyklicznych spotkań, prezentacji/ warsztatów dotyczących realizacji projektów;
 • zbieranie i analiza doświadczeń z ubiegania się o dofinansowanie/projektowych;
 • promowanie dobrych praktyk w zakresie zarządzania projektami, w tym prowadzenie szkoleń/warsztatów w tym obszarze oraz przygotowywanie opisów dobrych praktyk i publikowanie wewnętrzne skutecznych rozwiązań;
 • prowadzenie bieżących działań związanych ze standaryzacją i doskonaleniem procesów w Instytucie;
 • przeprowadzanie okresowych analiz efektywności, jakości i bezpieczeństwa procesów wewnętrznych w Instytucie;
 • opracowywanie wewnętrznych regulaminów, procedur i procesów z zakresu swojego obszaru, w tym przygotowywanie dokumentów zgodnie z zakresem działalności Działu.

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku lub zakresie zadań (odpowiedzialność za dokumentację projektową oraz wyszukiwanie i zdobywanie źródeł pozyskiwania, zarządzanie projektami, przygotowywanie procedur, procesów, analiz i sprawozdawczości projektowej, fundusze unijne i odpowiedzialność za wnioskowanie o dotacje ze źródeł publicznych)
 • znajomość zasad funkcjonowania instytucji publicznych i finansów publicznych będzie dodatkowym atutem;
 • znajomość programów do zarządzania projektami (np. Asana, Jira) a także platform do współpracy wizualnej zespołu oraz narzędzi Microsoft 365 (co najmniej Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, Outlook, Teams, Sharepoint) np. MIRO, Mural lub otwartość na ich uczenie się i stosowanie w codziennej pracy;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • znajomość co najmniej 1 metodyki zarządzania projektami (PMI, Agile, Scrum itd.), mile widziane szkolenia i certyfikaty w tym zakresie;
 • atutem będzie odbyte przeszkolenie z zakresu funduszy unijnych, Programu Horyzont Europa;
 • zdolność do analizy dokumentów/dużej liczby danych;
 • zdolność do wyciągania wniosków i syntezy informacji z wielu źródeł, umiejętność prognozowania/przewidywania na podstawie uzyskanych informacji i danych;
 • swoboda w formułowaniu i redagowaniu wypowiedzi pisemnych, dbanie o precyzję i poprawność wypowiedzi pisemnych;
 • umiejętności komunikacji (upewnianie się, dopytywanie, informowanie o postępie pracy, informowanie o opóźnieniach/ pomyłkach/błędach/ zakończeniu zadania itd.);
 • skrupulatność, dokładność, szczegółowość i staranność w wykonywaniu zadań np. dbanie o stronę wizualną przygotowywanych dokumentów/procesów/tabel/ baz, redagowanie ich zgodnie z przyjętymi zasadami;
 • systematyczność w wykonywaniu zadań;
 • otwartość na różne rozwiązania, umiejętność brania pod uwagę i rozważania pomysłów innych osób;
 • planowanie i zarządzanie priorytetami;
 • samodzielność w realizacji powierzonych zadań – przedstawianie rozwiązań/propozycji zmian/usprawnień, wychodzenie z inicjatywą;
 • umiejętność prezentowania informacji na forum w sposób zrozumiały i jasny;
 • otwartość na uczenie się, chęć rozwijania swojej wiedzy i umiejętności;
 • chęć współpracy w zespole, dzielenia się informacjami, przyjmowania wartości ważnych dla zespołu.

 

Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej,
 • możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego,
 • niezbędne szkolenia, kursy a także możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w innych formach,
 • możliwość poznania ekspertów z obszaru najnowszych technologii,
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników,
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych,
 • stabilne zatrudnienie,
 • niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty (sporządzone w języku polskim):

 • CV,
 • list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 28 grudnia 2022 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”Orgmasz”.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl lub pisząc na adres rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.