Starszy specjalista ds. zamówień publicznych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

STARSZY SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Nr referencyjny DAO/2/09/2022/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

 • koordynowanie zamówień publicznych w Instytucie,
 • organizowanie i prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa postępowań o udzielanie zamówień publicznych we wszystkich trybach wskazanych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem,
 • organizowanie i prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznym regulaminem zamówień do 130 000 zł netto zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem,
 • prowadzenie pełnej obsługi procesu przetargowego, w tym m.in.: weryfikacja dokumentacji przetargowej pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu przetargowym, przygotowywanie we współpracy z Zespołami i Działami w Instytucie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przygotowywanie projektów umów w sprawach zamówień publicznych, udział w komisjach przetargowych, prowadzenie i nadzorowanie obiegu dokumentacji przetargowej publikacji ogłoszeń,
 • współpraca przy tworzeniu i aktualizacji wewnętrznych procedur Instytutu zgodnych z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,
 • dokonywanie weryfikacji dokumentów złożonych przez zespoły wnioskujące o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod kątem formalnym,
 • sporządzanie i aktualizacja planów udzielania zamówień publicznych,
 • sporządzanie raportów, zestawień, sprawozdań i prowadzenie rejestrów,
 • wsparcie pracowników w zakresie dokonywania zamówień,
 • prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych,
 • koordynowanie procesu przygotowywania projektów umów,
 • prowadzenie korespondencji z wykonawcami zewnętrznymi, a także z organami publicznymi w zakresie prowadzonych postępowań o udzielanie zamówień publicznych,
 • przygotowywanie dokumentacji oraz opracowywanie projektów wyjaśnień na potrzeby prowadzonych kontroli,
 • nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentacji przetargowej,
 • prawidłowe archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: prawo, administracja,
 • mile widziane studia podyplomowe w zakresie prawa zamówień publicznych,
 • minimum 3-letnie praktyczne doświadczenie związane prowadzeniem zamówień publicznych po stronie zamawiającego,
 • doskonała znajomość przepisów obowiązujących w obszarze zamówień publicznych,
 • znajomość języka angielskiego – minimum poziom B2,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office 365 oraz obsługi poczty elektronicznej,
 • samodzielność i odpowiedzialność,
 • wysoko rozwinięta umiejętność planowania i zdolności organizacyjne,
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,
 • terminowość i dokładność,
 • entuzjazm i zaangażowanie.

Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej,
 • możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego,
 • niezbędne szkolenia, kursy a także możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w innych formach,
 • możliwość poznania ekspertów z obszaru najnowszych technologii,
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników,
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych,
 • stabilne zatrudnienie,
 • niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty (sporządzone w języku polskim):

 • CV,
 • list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 7 października 2022 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj.

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl lub pisząc na adres mailowy rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.