LIDER OBSZARU – GŁÓWNY KSIĘGOWY

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

LIDER OBSZARU - GŁÓWNY KSIĘGOWY

został zakończony wyborem kandydatki.

Wybrana kandydatka: Paulina Rojan

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

Lider obszaru – Główny Księgowy / Główna Księgowa

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i Polityką Rachunkowości w ujęciu analitycznym i syntetycznym umożliwiającym sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • bieżąca kontrola dokumentów źródłowych (zewnętrznych i wewnętrznych) stanowiących podstawę zapisów księgowych pod względem legalności i formalno-rachunkowym;
 • sporządzanie dokumentów polecenie księgowania (PK) w odniesieniu do właściwych operacji gospodarczych;
 • bieżąca analiza kont księgowych analitycznych i syntetycznych a w szczególności kont rozrachunkowych;
 • uzgadnianie i dochodzenie należności od dłużników Instytutu oraz naliczanie odsetek na dzień wezwania do zapłaty;
 • sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości terminowe przekazywanie ich właściwym podmiotom zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • prowadzenie Ewidencji środków trwałych i niskocennych;
 • wycena arkuszy spisowych i rozliczanie wyników inwentaryzacji na wniosek Komisji Inwentaryzacyjnej;
 • prowadzenie ewidencji i prawidłowe rozliczanie otrzymanych dotacji i pozyskanych środków pieniężnych na podstawie stosownych umów, zgodnie z wymaganiami instytucji przekazującej środki, w tym środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
 • bieżące przechowywanie oryginałów dowodów księgowych, zgodnie z numerem w rejestrze księgowym;
 • księgowanie i rozliczanie zaliczek pracowniczych, delegacji służbowych krajowych i zagranicznych;
 • kontrola terminowości spływu dokumentów księgowych, not, zestawień zbiorczych;
 • sporządzanie okresowych analiz wybranych zagadnień księgowych;
 • prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem środków na finansowanie działalności Instytutu;
 • ewidencjonowanie i analiza kosztów prac naukowo-badawczych oraz prac pomocniczych, sporządzanie kalkulacji kosztów wynikowych dotyczących działalności naukowo-badawczej, sporządza okresowe sprawozdania i informacje z zakresu kosztów;
 • przygotowanie i uaktualnianie polityki rachunkowości Instytutu w tym: Polityki Rachunkowości i Instrukcji Inwentaryzacyjnej;
 • przygotowanie wniosków o płatność w części finansowej;
 • opracowywanie wewnętrznych regulaminów i procedur z zakresu swojego obszaru.

Oczekiwania

 • Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: ekonomia (finanse / rachunkowość);
 • Minimum 5-letnie praktyczne doświadczenie zawodowe na stanowisku Głównego Księgowego
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem księgowym;
 • Doskonała praktyczna znajomość prawa bilansowego i podatkowego;
 • Certyfikat księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 • Doskonała znajomość przepisów;
 • Wiedza w zakresie prawnego funkcjonowania instytutów badawczych;
 • Atutem będzie doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
 • Samodzielność i odpowiedzialność;
 • Wysokie umiejętność planowania i zdolności organizacyjne;
 • Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów;
 • Terminowość i dokładność;
 • Rozwinięte zdolności analizy i syntezy: umiejętność interpretacji faktów / liczb i formułowania konkluzji.
 • Entuzjazm i zaangażowanie;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz obsługi poczty elektronicznej;
 • Znajomość systemów finansowo-księgowych;

 

Oferujemy 

 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego.
 • Stabilne zatrudnienie.
 • Umowę o pracę.
 • Niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 24 lutego 2022 roku poprzez formularz aplikacyjny.

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@orgmasz.pl .