STARSZY SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

STARSZY SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

został zakończony bez wyboru kandydata.

————————————————————————————————————————————————————–

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

ogłasza konkurs na stanowisko:


Starszy specjalista ds. księgowości

nr referencyjny DK/SSK/01/2022

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87


Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współudział w ewidencji majątku;
 • Współudział w przygotowaniu danych księgowych do rozliczenia inwentaryzacji;
 • Współudział w comiesięcznym tworzeniu i uzgadnianiu not księgowych dotyczących zmiany
  stanu, amortyzacji i umorzenia majątku;
 • Współudział w analiza i uzgadnianie kont rozliczeniowych dotyczących zakupu składników majątku;
 • Dekretacja i księgowanie dowodów zakupu składników majątku;
 • Współudział w nadzorze nad prawidłową realizacją pod względem finansowym decyzji inwestycyjnych w tym w szczególności kontrola terminowości sporządzania harmonogramów, sprawozdań, zwrotu środków;
 • Obsługa audytów wewnętrznych i kontroli zewnętrznych w zakresie przygotowania
  dokumentów księgowych i danych wynikających z ksiąg rachunkowych;
 • Współudział w windykacji należności;
 • Przygotowanie wezwań do potwierdzenia sald należności Ł-ORGMASZ;
 • Przygotowanie potwierdzeń wezwań do uzgodnienia sald zobowiązań;
 • Współudział przy inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów na potrzeby sporządzenia
  sprawozdania finansowego na dzień bilansowy;
 • Współudział przy sporządzaniu sprawozdań finansowych;
 • Przygotowanie danych na potrzeby sporządzenia sprawozdań do Centrum Łukasiewicz, instytucji zewnętrznych oraz na potrzeby wewnętrzne Ł-ORGMASZ;
 • Dekretacja i wprowadzanie (księgowanie) do systemu FK i rejestru zakupu VAT dowodów
  kosztowych dotyczących działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT;
 • Zastępowanie Głównego Specjalisty w zakresie weryfikacji i wysyłania deklaracji JPK_
  VAT i przekazywania uzgodnionych danych określonych w aktualnych przepisach podatkowych do MF w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK);
 • Przygotowanie archiwizacji dokumentów księgowych zgodnie z wewnętrznymi
  procedurami;
 • Współprowadzenie ewidencji czasu pracy i ewidencji urlopowej pracowników;
 • Współpraca / zastępowanie pracownika przy naliczaniu wynagrodzeń, przygotowywanie
  list płac;
 • Współpraca / zastępowanie pracownika przy przygotowywaniu wypłat wynagrodzeń i
  zasiłków z ubezpieczeń społecznych;
 • Współpraca / zastępowanie pracownika przy obsłudze programu Płatnik (ZUA, ZWUA ,
  DRA i RCA);
 • Współpraca / zastępowanie pracownika przy naliczaniu refundacji z PFRON
 • Dekretowanie i księgowanie list płac;
 • Weryfikacja prawidłowości rozliczeń delegacji służbowych;
 • Współtworzenie procesów, regulaminów, procedur, etc.
 • Kontrola i weryfikacja ewidencji kosztów (zamknięcia kręgu kosztów) przed zamknięciem okresu sprawozdawczego (miesięcznie i rocznie);

 

Oczekiwania

 • Wykształcenie wyższe;
 • 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 • Bardzo dobra znajomość:
  • Ustawy o Rachunkowości;
  • Ustawy o VAT;
  • Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
  • Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  • Przepisów prawnych z zakresu Prawa pracy;
  • Znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem i rozliczaniem programów Horyzont Europa
 • Samodzielność, komunikatywność, skrupulatność;
 • Umiejętność interpretowania przepisów prawa;
 • Atutem będzie:
  • znajomość programu księgowego enova365,
  • uczestniczenie we wdrożeniu programu: FK, modułu ŚT, modułu kadrowego;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz obsługi poczty elektronicznej;
 • Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2;

Oferujemy:

 • Pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej;
 • Możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego;
 • Możliwość poznania ekspertów z obszaru najnowszych technologii;
 • Przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników;
 • Pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy;
 • Opiekę medyczną oraz grupowe ubezpieczenie na życie;
 • Stabilne zatrudnienie;
 • Umowę o pracę;
 • Niezbędne narzędzia pracy;

 

Wymagane dokumenty:

 • CV w języku polskim

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 20 stycznia 2022 roku, poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk 

Aplikuj

 Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl lub na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl