Analiza ex post efektywności ulg B+R

Na zlecenie Centrum Łukasiewicz w 2021 roku został opracowany raport będący wynikiem prac badawczo-analitycznych wykonanych przez członków Łukasiewicz – Centrum Oceny Technologii.


Celem badania było przeprowadzenie ewaluacji ex post efektywności ulg na działalność badawczo-rozwojową dla przedsiębiorców.

Raport podzielony jest na pięć części. Pierwsza jest analizą danych zastanych, w ramach której szczególny akcent został położony na kwestie: innowacyjności polskiej gospodarki, innowacyjność polskich przedsiębiorstw oraz potrzebę zwiększania wydatków na badania i rozwój. W drugiej części zaprezentowane zostały wyniki badania ilościowego przeprowadzonego na próbie 500 przedsiębiorców. Rezultatem analizy danych zastanych oraz badania empirycznego były konkretne rekomendacje, których implementacja, w opinii zespołu projektowego powinna przyczynić się do wzrostu efektywności ulg podatkowych na działalność badawczo-rozwojową (B+R).


Zalecenia te zostały przedyskutowane w ramach warsztatów z przedsiębiorcami oraz przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Przebieg tych konsultacji znalazł odzwierciedlenie w części trzeciej raportu. Z kolei czwarta część zawiera finalną wersję rekomendacji. Z kolei w piątej części raportu, bazując na własnym badaniu empirycznym oraz na metaanalizie istniejących badań efektywności ulg B+R – zaproponowała została metodyka, która może stać się przydatna w przeprowadzaniu innych badań tego typu.

Raport