LIDER OBSZARU – KIEROWNIK DZIAŁU FINANSÓW

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

LIDER OBSZARU - KIEROWNIK DZIAŁU FINANSÓW

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Iwona Żywolewska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Lider obszaru - Kierownik Działu Finansów
nr referencyjny  DF/LDF/08/2021

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87


Przykładowy zakres obowiązków:

 • Sporządzanie planów finansowych krótko i długoterminowych;
 • Sporządzanie korekt planów finansowych (rocznego i wieloletnich) w roku bieżącym w wyniku istotnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych;
 • Analizowanie przebiegu realizacji planów finansowych (rocznego i wieloletnich) w roku bieżącym;
 • Opracowywanie okresowych sprawozdań z realizacji planów finansowych Instytutu;
 • Opiniowanie w części finansowej umów przychodowych i kosztowych;
 • Dostarczanie analiz finansowych do konceptualizacji kierunków rozwoju Instytutu;
 • Sporządzanie okresowych analiz finansowych wybranych zagadnień;
 • Zarządzanie procesem budżetowania w instytucie;
 • Zarządzanie płynnością finansową instytutu;
 • Rozliczanie finansowe projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 • Wsparcie pracowników w procesie pozyskiwania projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 • Sporządzanie okresowych raportów, zestawień, informacji, analiz na potrzeby Sieci Badawczej Łukasiewicza zgodnie z wymaganiami i wewnętrznymi regulacjami Instytutu;
 • Optymalizacja procesów z zakresu swojego obszaru;
 • Opracowywanie wewnętrznych regulaminów i procedur z zakresu swojego obszaru;

 

Oczekiwania: 

 • Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: ekonomia (finanse / rachunkowość);
 • Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe obszarze finansów  - w planowaniu finansowym, sprawozdawczości i analizie ekonomiczno-finansowej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami;
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania komórką organizacyjną ds. finansowych;
 • Atutem będzie także doświadczenie zdobyte w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • Doświadczenie przy tworzeniu planów kontrolnych i systemów kontroli finansowej;
 • Biegłość w sprawozdawczości zarządczej, jak i związanej z podmiotami publicznymi;
 • Znajomość zagadnień finansowych i ekonomicznych,
 • Doświadczenie tworzeniu i realizacji strategii finansowej;
 • Znajomość przepisów prawa bilansowego, podatkowego oraz zasad rachunkowości,
 • Wymagana praktyczna wiedza i doświadczenie w rozliczaniu finansowym projektów krajowych i współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE;
 • Wiedza w zakresie prawnego funkcjonowania instytutów badawczo-rozwojowych;
 • Rozwinięte zdolności analizy i syntezy: umiejętność interpretacji faktów / liczb i formułowania konkluzji.
 • Wysokie umiejętność planowania i zdolności organizacyjne;
 • Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów;
 • Terminowość i dokładność;
 • Entuzjazm i zaangażowanie;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (biegłość w MS Excel -m.in. makra, tabele przestawne);
 • Znajomość modułów FK w jednym z systemów klasy ERP oraz mile wiedziana znajomość aplikacji Asana;
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego (poziom B2/C1);

 

Oferujemy :

 • Pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej;
 • Możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego;
 • Możliwość poznania ekspertów z obszaru najnowszych technologii;
 • Przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników;
 • Pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy;
 • Stabilne zatrudnienie;
 • Umowę o pracę;
 • Niezbędne narzędzia pracy;

 

Wymagane dokumenty:

 • CV w języku polskim;
 • List motywacyjny m.in zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji;

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia  30.08.2021 roku, poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl