Oferta pracy: Główny Specjalista – Koordynator Grupy Badawczej Łukasiewicza (status: zakończony)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Główny Specjalista - Koordynator Grupy Badawczej Łukasiewicza

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Kamil Kulesza

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

.............................................................................................................................................................................

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Główny specjalista – Koordynator Grupy Badawczej Łukasiewicza
nr referencyjny COT/SSGBŁ/01/2021

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy:  4
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

 • reprezentowanie i koordynowanie Grupy Badawczej Łukasiewicza;
 • definiowanie planu działalności Grupy Badawczej Łukasiewicza, w tym w ramach zwiększenia liczby generowanych Wyzwań i potencjału odpowiedzi na Wyzwania oraz zwiększenia liczby projektów inicjowanych w ramach Wyzwań Łukasiewicza;
 • integrację ludzi i wiedzy w obszarze działalności Grupy Badawczej Łukasiewicza wewnątrz i na zewnątrz Łukasiewicza;
 • identyfikację perspektywicznych kierunków badawczych i definiowanie agendy badawczej oraz potrzeb i braków w infrastrukturze badawczej w ramach Grupy Badawczej Łukasiewicza;
 • wsparcie w definiowaniu i koordynacja prac Grupy Badawczej Łukasiewicza w ramach Programów Łukasiewicza;
 • koordynację uczestnictwa członków Grupy Badawczej Łukasiewicza w zewnętrznych zespołach eksperckich i doradczych oraz stowarzyszeniach branżowych itp.;
 • przygotowywanie materiałów na potrzeby działalności Łukasiewicza, w tym w szczególności informacji, zestawień, dokumentów, wykazów, raportów z zakresu portfela projektów badawczych;
 • bieżącą współpracę z Departamentem Badań i Innowacji Centrum Łukasiewicz w szczególności w zakresie badań;
 • ścisłą kooperację z Liderem Grup Badawczych Łukasiewicza;

 

Poszukujemy osoby, która: 

 • posiada stopień doktora nauk technicznych i  5-letnie doświadczenie w organizacji badawczo-rozwojowej albo wykształcenie wyższe (techniczne) i 5-letnie doświadczenie w organizacji badawczo- rozwojowej, w tym wymagany udział w realizacji projektów badawczych;
 • posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem (np. na stanowisku kierownika projektu, kierownika komórki);
 • posiada ugruntowaną wiedzę i doświadczenie zawodowe w obszarze Kierunku Działalności Łukasiewicza: Transformacja Cyfrowa, Zrównoważona Gospodarka i Energia, Inteligentna i Czysta Mobilność, Zdrowie;
 • posiada znajomość ustaw o Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce;
 • posiada bardzo dobrą organizację pracy własnej, wysoko rozwiniętą komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • posiada wiedzę na temat krajowych i europejskich źródeł finansowania badań;
 • potrafi analitycznie i strategicznie myśleć;
 • potrafi realizować wiele zadań i projektów jednocześnie;
 • lubi pracę w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • jest nastawiona na realizację celów;
 • nie boi się wyzwań i chce tworzyć nową jakość zarządzania wiedzą na poziomie całej Sieci Badawczej Łukasiewicza;
 • zna biegle język angielski;

 

  Oferujemy 

 • Pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej;
 • Możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego;
 • Możliwość poznania ekspertów z obszaru najnowszych technologii;
 • Realizowanie własnych projektów badawczych;
 • Przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników;
 • Pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy;
 • Stabilne zatrudnienie;
 • Umowę o pracę;
 • Niezbędne narzędzia pracy;

  

Wymagane dokumenty:

 • CV w języku polskim;
 • list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji, zawodowe cele rozwojowe oraz motywację do pracy na stanowisku koordynatora z uwzględnieniem konkretnej grupy badawczej: Transformacja Cyfrowa, Zrównoważona Gospodarka i Energia, Inteligentna i Czysta Mobilność, Zdrowie;
 • Oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów formalnych;

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 12 lutego 2021 roku na adres
e-mail: badania@lukasiewicz.gov.pl .

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl lub na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl