Oferta Pracy: Starszy Specjalista Ds. księgowych (Status: zakończona)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Starszy specjalista ds. księgowych

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Elżbieta Padewska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Starszy specjalista ds. księgowych
nr referencyjny DK/SK/11/2020

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

 • Dekretacja i wprowadzanie (księgowanie) do systemu FK i rejestrów VAT dokumentów księgowych.
 • Wprowadzanie (księgowanie) do systemu FK wyciągów bankowych.
 • Analiza i uzgadnianie rozrachunków: z tytułu płac, z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.
 • Przygotowanie wezwań do potwierdzenia sald należności.
 • Przygotowanie i potwierdzanie wezwań do uzgodnienia sald zobowiązań.
 • Zastępowanie Głównego Księgowego w zakresie weryfikacji i wysyłania uzgodnionych danych określonych w aktualnych przepisach podatkowych do MF w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).
 • Kontrola i weryfikacja ewidencji kosztów (zamknięcia kręgu kosztów) przed zamknięciem okresu sprawozdawczego (miesięcznie i rocznie).
 • Współudział przy inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień bilansowy.
 • Współudział w ewidencji majątku: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, aparatura, środki trwałe w budowie (Inwestycje budowlane).
 • Przygotowanie danych księgowych do rozliczenia inwentaryzacji (dekretacja, księgowanie, analiza dokumentów).
 • Przygotowanie archiwizacji dokumentów księgowych zgodnie z wewnętrznymi

 

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: rachunkowość i finanse.
 • Minimum 5-letnie praktyczne doświadczenie zawodowe na stanowisku samodzielnego księgowego lub podobnym obejmującym zakres w/w zadań;
 • Biegła znajomość polskich zasad rachunkowości i przepisów podatkowych;
 • Samodzielność i odpowiedzialność;
 • Wysokie umiejętność planowania i zdolności organizacyjne;
 • Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów;
 • Terminowość i dokładność;
 • Rozwinięte zdolności analizy i syntezy: umiejętność interpretacji faktów / liczb i formułowania konkluzji.
 • Entuzjazm i zaangażowanie;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz obsługi poczty elektronicznej;
 • Znajomość systemów księgowych - atutem będzie znajomość systemy Enova;

 

 Oferujemy :

 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego.
 • Pracę z otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą zespole.
 • Stabilne zatrudnienie.
 • Umowę o pracę.
 • Niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 20 listopada 2020 roku, poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk aplikuj.

 APLIKUJ

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@orgmasz.pl lub na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl