Branżowe Punkty Kontaktowe

Branżowe Punkty Kontaktowe działają w  następujących obszarach: Zrównoważona Gospodarka, Transformacja Cyfrowa, Technologie Medyczne i Zdrowie, Inteligentna i Czysta Mobilność, Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia oraz Przemysł 4.0.

Do zadań BPK należą m.in.:

organizacja specjalistycznych szkoleń nt. tworzenia konsorcjów i zdobywania środków z Horyzontu Europa,
aranżowanie spotkań partnerów naukowych i biznesowych oraz wspieranie ich w pisaniu wniosków projektowych,
reprezentowanie polskich podmiotów za granicą oraz poszukiwanie dla nich partnerów międzynarodowych.

W programie mogą uczestniczyć instytuty badawcze, uczelnie wyższe, jednostki publiczne, duże przedsiębiorstwa, MŚP, start-upy, stowarzyszenia, fundacje, organizacje międzynarodowe.

Więcej na bpkhoryzont.pl. Zapraszamy do kontaktu: bpkkoordynator@itech.lukasiewicz.gov.pl BPK współpracują z

Więcej

Seria: SDGs w Łukasiewiczu – Informatyka w służbie społeczeństwu

Informatyka w służbie społeczeństwu. Jak inżynierowie walczą z wykluczeniem osób z niepełnosprawnościami? 

Dla osób głuchych i niewidomych dostęp do instytucji publicznych czy dóbr kultury bywa mocno utrudniony. Nie brakuje jednak inżynierów społecznie zaangażowanych, którzy w codziennej pracy badawczo-rozwojowej walczą z wykluczeniem osób z niepełnosprawnościami.  Wśród nich jest Adam Piasecki z Łukasiewicz–Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG. Jakie projekty związane z dostępnością zrealizował w Łukasiewiczu? Czym jest dla niego zrównoważony rozwój? Jak informatyka stosowana rozwiązuje problemy społeczne? 

Joanna Grudowska, Łukasiewicz–COT: Pana ścieżkę zawodową można podsumować – „oto inżynier zaangażowany społecznie”. W swojej pracy wykorzystuje pan

Więcej

Seria: SDGs w Łukasiewiczu – Innowacje rozwiązują problemy społeczne, gospodarcze i środowiskowe

Seria: SDGs w Łukasiewiczu

Innowacyjność na rzecz zrównoważonego rozwoju. Czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) i jak sektor B+R może je realizować?

Stoimy przed wielkimi wyzwaniami cywilizacyjnymi i rozwojowymi. Polska jako sygnatariusz Agendy 2030 jest zobowiązana do realizowania Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Czym są SDGs, jak zostały ustalone ja jest rola i miejsce Sieci Badawczej Łukasiewicz w ich realizowaniu? W jaki sposób innowacje rozwiązują problemy społeczno- gospodarczo-środowiskowe? Na te pytania odpowie seria wywiadów z pracownikami naukowo-badawczymi Łukasiewicza, którą otwiera niniejszy artykuł.

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Głównym i globalnym narzędziem modernizacyjnym w zakresie identyfikacji i

Więcej
droga w ciemności oświetlona kolorami białym i czerwonym

Przyszłość mobilności

Rok 2021 r. przyniósł kilka istotnych rozstrzygnięć w zakresie projektowania przyszłości mobilności i transportu na świecie. Globalne procesy i trendy w zakresie zeroemisyjności będą silnie kształtowały polską scenę rynku i przedsiębiorczości elektromobilności.

Sytuację rozwoju elektromobilności w Polsce kreują głównie przepisy prawa unijnego. Na gruncie legislacji krajowej znajdujemy przede wszystkim odzwierciedlenia międzynarodowych deklaracji i regulacji z zakresu zeroemisyjności i elektromobilności. Polska jest czynnym aktorem działań na rzecz rozwoju elektromobilności. Główne akty stanowiące podstawę prognoz i punkt wyjścia opierają się właśnie o międzynarodowe rozstrzygnięcia i są to: Ustawa o elektromobilności  i paliwach alternatywnych,

Więcej

Zielona transformacja z B+R

I Kongres ESG, który odbył się w Warszawie 26 stycznia 2022, rozpoczął  dyskusję o przyszłości ESG w Polsce, co ma pomóc polskim firmom skuteczniej wdrażać i realizować działania ESG, a instytucjom publicznym przygotować warunki, by zrównoważony rozwój stał się dla polskiej gospodarki szansą na dynamiczny wzrost konkurencyjności i innowacyjności.

Kongres jest inicjatywą liderów zrównoważonego rozwoju – organizacji i środowisk chcących wspólnie, na zasadach równości i partnerstwa, pracować na rzecz stworzenia w Polsce środowiska przyjaznego dla realizacji idei ESG, zarówno w sferze prawnej, jak i edukacyjnej. Wśród dyskutantów nie zabrakło znakomitych ekspertów,

Więcej

Wartości i misja w europejskiej innowacyjności

Aby odpowiadać na wyzwania społeczne, ekonomiczne i środowiskowe, Unia Europejska opiera ekosystem badań i innowacji na wartościach i misjach. Jesteśmy już na drodze waloryzacji – misyjność jest jedną ze strategicznych inicjatyw na rzecz badań i rozwoju oraz rozwiązywania wyzwań społecznych.    

Pięć misji ustanowionych na poziomie Unii Europejskiej ma być kompleksową odpowiedzią na wyzwania związane ze zdrowiem oraz przystosowaniem do zmian klimatu. Misje stanowią połączenie wysiłków badawczo-rozwojowych (B+R) i politycznych. Kierunki obszaru B+R są wytyczane na podstawie najważniejszych problemów, przed jakimi stoi Europa. W ten sposób wielka nauka odpowiada na wielkie problemy:

Więcej

Analiza ex post efektywności ulg B+R

Na zlecenie Centrum Łukasiewicz w 2021 roku został opracowany raport będący wynikiem prac badawczo-analitycznych wykonanych przez członków Łukasiewicz – Centrum Oceny Technologii.

Celem badania było przeprowadzenie ewaluacji ex post efektywności ulg na działalność badawczo-rozwojową dla przedsiębiorców.

Raport podzielony jest na pięć części. Pierwsza jest analizą danych zastanych, w ramach której szczególny akcent został położony na kwestie: innowacyjności polskiej gospodarki, innowacyjność polskich przedsiębiorstw oraz potrzebę zwiększania wydatków na badania i rozwój. W drugiej części zaprezentowane zostały wyniki badania ilościowego przeprowadzonego na próbie 500 przedsiębiorców. Rezultatem analizy danych zastanych oraz badania empirycznego były

Więcej