ESG dla MŚP

Projekt : Nauka o zrównoważonym rozwoju dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Okres realizacji: 01.12.23-31.01.25

Celem projektu jest dotarcie do firm i popularyzacja wiedzy z obszaru zielonej i cyfrowej transformacji,
ze szczególnym uwzględnieniem branż o istotnym wpływie na środowisko.

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

 1. Organizację wydarzeń regionalnych, dedykowanych wybranym branżom, których skupienie jest
  charakterystyczne dla danego regionu. Wydarzenia będą miały charakter informacyjno-warsztatowy, program
  „szyty na miarę” z uwzględnieniem specyfiki branży.
 2. Opracowanie Przewodnika po ESG, który przybliży przedsiębiorcom zasady zielonej transformacji i wyjaśni w
  jaki sposób wiedza naukowa może wesprzeć planowanie i implementację nowego podejścia a także ułatwić
  monitoring realizacji wskaźników środowiskowych.
 3. Prowadzenie działań komunikacyjnych – m.in. poprzez utworzenie repozytorium wiedzy o ESG, zawierającego
  informacje o wynikach badań, artykuły naukowe i eksperckie, komentarze do nowych aktów prawnych itp.,
  prowadzenie strony www projektu i mediów społecznościowych, zapewniających w pierwszej kolejności dotarcie
  do przedstawicieli poszczególnych branż z wiedzą o ESG i planowanych działaniach w projekcie.
 4. Stworzenie partnerstwa interdyscyplinarnego na rzecz popularyzacji wiedzy o ESG i roli wiedzy naukowej w
  transformacji wśród MSP, obejmującego m.in.:
  – Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz – rolą instytutów będzie przestawienie jak efekty badań naukowych mogą
  wspierać wdrażanie podejścia ESG i zieloną transformację, w szczególności w obszarze nowych technologii.
  Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), biorącą aktywny udział w tworzeniu i efektywnym
  wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców.
  Zgodnie z zasadą „Think Small First” – „MSP przede wszystkim” wszystkie działania Agencji są realizowane ze
  szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MSP.
  Polskie Stowarzyszenie ESG – organizację zrzeszająca liderów zrównoważonej transformacji – firmy, instytucje
  oraz jednostki samorządu terytorialnego, które aktywnie wdrażają idee ESG.
  klastry kluczowe, których działalność w sposób szczególny wiąże się z trzema wybranymi branżami – budowlaną,
  chemiczną i kosmetyczną oraz recyklingową.

Realizacja projektu poszerzy stan wiedzy uczestników i odbiorców wydarzenia z zakresu ESG w skali
międzynarodowej.