Integrator Patentowy

Naszym głównym celem jest integrowanie wiedzy i aktywności podejmowanej przez podmioty, w trzech obszarach: wynalazczości, zarządzania własnością intelektualną (IP) oraz komercjalizacji rozwiązań. Skupiamy się na świadczeniu usług oraz dostarczaniu raportów z analiz patentowych, potrzebnych na każdym etapie procesu tworzenia i wdrażania innowacji. Zwiększamy szanse organizacji na osiągnięcie sukcesu w pracach B+R, uzyskanie ochrony patentowej oraz wdrożenie produktów na rynki. Dostarczamy również ocen innowacyjności technologii będących wkładem merytorycznym do wniosków o dofinansowanie projektu.

 

Zapraszamy do współpracy w następujących obszarach: 

 

 • zapewnienie części merytorycznej wniosków grantowych w obszarze oceny innowacyjności;  
 • ocena potencjału i ryzyk IP związanych z komercjalizacją produktów oraz technologii;  
 • dostarczanie propozycji rozwiązań problemów technicznych w pracach B+R;  
 • wsparcie w tworzeniu strategii B+R oraz powiązanych decyzjach inwestycyjnych;  
 • wsparcie rozwoju biznesu – wskazywanie kierunków zmian portfolio produktowego;  
 • porównywanie poziomu innowacyjności technologii w danym obszarze techniki;  
 • ocena i rankingowanie podmiotów w dziedzinie wynalazczości;  
 • identyfikacja konkurentów i potencjalnych partnerów technologicznych. 

Integrator Patentowy oferuje opracowania w następujących trzech kategoriach:

BADANIA i USŁUGI W OBSZARZE WŁASNOŚCI IP 

Kategoria obejmuje raporty z wszystkich typów analiz patentowych oraz usługi związane z procedurą uzyskiwania prawa do patentu lub wzoru użytkowego. Zawarte w dokumentach informacje, wspierają kierowników i realizatorów prac badawczo-rozwojowych, jak również komercjalizatorów gotowych rozwiązań. 

Wartość:  

 • ocena stanu techniki, zdolności i czystości patentowej; 
 • wsad merytoryczny do wniosków grantowych;  
 • rozwiązania problemów technicznych w pracach B+R;  
 • potencjał i ryzyka związane z komercjalizacją produktów i technologii;  
 • wsparcie w decyzjach o ochronie patentowej oraz zmianach w portfolio patentowym;  
 • wsparcie przy definiowaniu strategii B+R. 
 • rankingowanie podmiotów w dziedzinie wynalazczości;   
 • identyfikacja konkurentów, partnerów oraz relacji między nimi w obszarze IP;  

Odbiorcy: 

🌍 działy zarządzania własnością intelektualną (IP) 🌍 działy B+R i centra badawczo-rozwojowe 🌍 działy komercjalizacji i rozwoju biznesu 🌍 podmioty pozyskujące dofinansowanie dla projektów technologicznych 🌍 start-upy i niezależni wynalazcy 

RAPORTY BIZNESOWE W OBSZARZE WŁASNOŚCI IP 

Oferta obejmuje siedem komponentów (raportów) do wyboru w zależności od indywidualnych potrzeb klienta. Każdy z nich dostarcza wartość odbiorcom samodzielnie lub jako uzupełnienie opracowań z pozostałych kategorii. 

Komponenty: 

 • Company Report – umożliwia m.in. analizę i monitoring konkurencji przez wgląd w portfolio patentów konkurenta, określenie kierunku technologicznego, w którym może zmierzać konkurent oraz zrozumienie strategii budowania portfolio firmy.  
 • Competitive Report – pozwala zrozumieć siłę portfolio konkurentów oraz zidentyfikować różnice i podobieństwa między konkurentami w obszarze IP. 
 • Company Relationship Analysis – wizualizuje relacje i podobieństwa między podmiotami na bazie portfolio patentowych, cytowań i współwłaścicielstwa. Identyfikuje zależności do rozpoznania zarówno konkurentów, jak i potencjalnych partnerów. 
 • Licensee Locator – wskazuje podmioty potencjalnie zainteresowane zakupem lub sprzedażą licencji patentowych.  
 • M&A Simulation – umożliwia zrozumienie wpływu fuzji i przejęć na portfolio patentowe – m.in. w obszarze synergii lub rozbieżności między dwoma portfelami oraz późniejszego wpływu na organizację. 
 • Portfolio Pruning Report – wspiera strategię redukcji portfolio IP, m.in. estymując koszty utrzymania portfolio patentowego.  
 • Patent Value Report – wspiera zarządzanie IP, podając szacunek siły portfela oraz wskazując najbardziej wartościowe patenty w portfelu lub w danym obszarze technologicznym. 

Odbiorcy: 

🌍 podmioty doradztwa biznesowego 🌍 działy analiz strategicznych i rynkowych 🌍 działy zarządzania własnością intelektualną (IP) 🌍 działy komercjalizacji i rozwoju biznesu 

RAPORT STRATEGICZNY O TECHNOLOGIACH W DANYM OBSZARZE TECHNIKI  

Produkt uniwersalny, który można dostosować do specyficznych oczekiwań wielu typów organizacji.  Dostarczone informacje wspierają decydentów, w pracach B+R i zarządzaniu IP, komercjalizacji i ekspansji rynkowej. Zaletą raportu są graficzne zestawienia danych i czytelne dla odbiorcy wnioski. 

Zawartość: 

 • przekrojowy zbiór informacji technologicznych oraz biznesowych; 
 • wiedza na temat kluczowych technologii, ich rozwoju w czasie oraz obszarów geograficznych, z których one pochodzą;  
 • aktualne trendy w aktywności wynalazczej; 
 • struktura właścicieli patentów i relacje pomiędzy nimi (transakcje, spory); 
 • struktura wynalazców oraz najważniejsze patenty w danym obszarze techniki; 
 • graficzna prezentacja krajobrazu technologicznego; 
 • szacunkowa wartość rynkowa zbioru patentów i wskazanie tych z największym potencjałem komercyjnym; 

Odbiorcy: 

🌍 działy analiz strategicznych i rynkowych 🌍 działy zarządzania własnością (IP) 🌍 działy komercjalizacji i rozwoju biznesu 🌍 działy ekspansji międzynarodowej 🌍 działy lub centra badawczo-rozwojowe 🌍 start-upy oraz niezależni wynalazcy 🌍 agencje Narodowego Systemu Innowacji 🌍 administracja publiczna (regulatorzy, legislacja, ministerstwa) 🌍 podmioty pozyskujące dofinansowanie dla projektów technologicznych 

USŁUGA MONITOROWANIA OBSZARU WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

W ramach usługi Klient otrzymuje cykliczne alerty o wystąpieniu zmian w bazach patentowych dla obserwowanych technologii lub podmiotów. Informujemy m.in. o zmianach statusów prawnych, terminach w procedurze patentowania, nowych zgłoszeniach i przyznanych patentach oraz aktywności konkurencji i partnerów.

 

Charakterystyka:

 • monitoring baz danych wszystkich jurysdykcji patentowych na świecie;
 • powiadomienia wysyłane w cyklu dziennym, tygodniowym lub po wykryciu zmian;
 • miesięczny koszt subskrypcji niezależny od liczby otrzymywanych alertów;
 • darmowe alerty dotyczące zmian stanu techniki ustalonego przez Łukasiewicz – ITECH;
 • linki dostępowe do dokumentacji patentowej wskazanej w alertach;
 • możliwość personalizacji zestawu alertów dla klienta;
 • usługa rzadko świadczona przez kancelarie patentowe.

Odbiorcy: 

🌍 komercjalizatorzy 🌍 zarządzający IP 🌍 rzecznicy patentowi 🌍 specjaliści B+R

Przykłady naszej pracy

🌍 BGK Idea 3W

Raport Raport 3W 2023:  WODÓR

Rozdział : PORÓWNANIE AKTYWNOŚCI PATENTOWEJ PAŃSTW ŚWIATA, 3S ORAZ POLSKI W OBSZARZE TECHNOLOGII WODOROWYCH